OR logo

ORLICKÝ TVRĎÁK

15. - 16. 6. 2018 se startem v Letohradu

"Orlický Tvrďák" je závod dvojčlenných týmů (muži, ženy, smíšené týmy) v přírodním víceboji.

Před startem obdrží každé družstvo mapu s umístěním kontrol. Kontroly mají různé bodové ohodnocení a různou otvírací dobu. Na základě těchto informací a svých schopností si potom každý tým volí počet a pořadí navštívených kontrol tak, aby dosáhl v časovém limitu 18ti hodin co nejvyššího bodového zisku a vrátil se zpět na místo startu. Na některých kontrolách lze získat další body plněním outdoorových disciplín (lezení, kanoe, orientační běh atd.). K postupu je nutné používat pouze vlastní nohy.

Závod startuje 15. 6. 2018 ve 22:00 v Letohradu (Orlovna), končí 16. 6. v 16:00 tamtéž. Pro podrobné informace čtěte pravidla a faq.

PRAVIDLA ZÁVODU “ORLICKÝ TVRĎÁK”

1. Úvod

Vytrvalostní závod Orlický Tvrďák (dále jen „OT“) organizuje HO J.Gagarina, dále jen „pořadatel“. Cílem závodu je především ověření hranic vlastní fyzické a psychické vytrvalosti.

2. Princip OT

Účastníci (týmy) mají za úkol ve stanoveném limitu navštívit co největší počet kontrol a vložených disciplín a vrátit se na základnu.

3. Týmy

Týmem se rozumí dvojice - dvoučlenné družstvo, jehož složení se v průběhu závodu nemůže měnit. Minimální věk závodníka v týmu je 15 let. Nezletilý závodník musí při prezentaci předložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho účastí v závodě.

Je zakázána spolupráce s jiným týmem nebo se třetími osobami.

Týmy mohou startovat ve třech kategoriích: muži, ženy a smíšené týmy.

Registrace týmů probíhá pouze elektronicky na webových stránkách závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech registraci týmu zrušit.

Údaje uvedené v registračním formuláři pořadatel použije výhradně k účelům spojeným se závodem a nebude je poskytovat třetí straně ke komerčním účelům.

4. Startovné

Startovné činí 500,- Kč za tým v první vlně registrace. V druhé vlně registrace je to 550,- Kč za tým. Startovné se hradí bankovním převodem na účet pořadatele.

Zaplacené startovné se v případě neúčasti týmu v závodě (ze zdravotních nebo osobních důvodů) nevrací, ale je možné tým přenechat nebo prodat jiným osobám.

Pořadatel si vyhrazuje právo závod kdykoli zastavit či zrušit v případě zásahu "vyšší moci", aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.) bez nároku na vrácení startovného.

5. Povinná, volitelná a doporučená výbava

Povinná výbava (pro každého člena týmu)

Povinná výbava pro tým:

Pořadatel bude tuto povinnou výbavu kontrolovat při registraci, případně namátkově i během závodu a vyhrazuje si právo diskvalifikovat tým s neúplnou nebo nevyhovující výbavou (sandále, žabky, apod.).

Volitelná výbava:

V případě, že závodník předem ví, že se (například kvůli strachu z výšek apod.) nebude účastnit disciplín typu lezení nebo lanové aktivity, nemusí s sebou nést volitelnou výbavu. Tuto skutečnost musí nahlásit při prezentaci a bude za to “oceněn” penalizací 300 bodů/osobu. Je přípustná varianta, že se nebude účastnit disciplín, ale volitelnou výbavu s sebou ponese – bez penalizace. Volitelnou výbavu může odmítnout nést a lezeckých disciplín se účastnit jeden, nebo oba členové týmu.

Doporučená výbava:

Zakázaná výbava:

6. Průběh a hodnocení závodu

Před startem obdrží každý tým kontrolní kartu a sadu map s umístěním kontrol. Úkolem týmu je v časovém limitu 18 hodin navštívit co největší počet kontrol a vrátit se včas zpátky na základnu. Za pozdní návrat je bodová penalizace.

Kontroly jsou oceněny různým počtem bodů v závislosti na vzdálenosti od základny a náročnosti postupu. Kontroly budou mít různou „otvírací dobu“ (uvedenou v mapě) ve které bude možné je navštívit. Každý tým si volí trasu, pořadí i počet navštívených kontrol podle vlastního uvážení a nezávisle na ostatních. Není nutné snažit se sebrat všechny kontroly, ale je nezbytné vrátit se vlastními silami na základnu, pokud možno v limitu.

Na kontrole bude umístěný „orienťácký“ stojan s lampionem a kleštěmi. Bude označený číslem a názvem kontroly. Bude zde také uvedený kontrolní kód, který tým zasílá formou SMS na základnu závodu. Na základě této SMS bude určený čas, kdy tým kontrolu navštívil. Pokud přijde SMS z daného stanoviště mimo „otevírací dobu“, nebude stanoviště započítáno. Tým, který navštíví danou kontrolu jako první, obdrží bonus 20 procent z bodové hodnoty kontroly, poslední tým zůstane bez bonusu. Ostatní týmy získají bonus úměrný času kdy dorazila jejich SMS. (Příklad: Kontrolu za 100 bodů navštívily 3 týmy. První SMS dorazila v 10:00, druhá v 10:15, třetí v 11:00. První tým získá za kontrolu 120 bodů, druhý 115 bodů, třetí 100 bodů.)

Pro uznání kontroly je třeba také procvaknout kleštěmi kontrolní kartu (do správného políčka). Kontrola, která nebyla procvaknuta nebo z ní nedorazila SMS, nebude uznána.

Některé kontroly budou obsahovat vloženou disciplínu. Tyto disciplíny týmy podle svého uvážení (schopnosti, zbývající čas a síly) mohou, ale nemusí absolvovat. Splnění disciplíny je hodnoceno podobně jako navštívení kontrol, s tím, že nejúspěšnější tým získává plný počet bodů, nejméně úspěšný 20 procent bodů. (Příklad: Disciplínu za 1000 bodů zvládne první tým za 4 minuty, druhý tým za 5 minut a třetí za 6 minut. První tým získá 1000 bodů, druhý 600 bodů a třetí 200 bodů.)

Při návratu na základnu (do cíle) před uplynutím časového limitu získává tým za každou minutu zbývající do konce limitu bonus 1 bod do maximální výše 100 bodů. (Příklad: limit končí v 18:00. Tým který dorazí v 17:40 získává bonus 20 bodů, týmy které ukončí závod v 16:20 a dříve získávají bonus 100 bodů.)

Za návrat na základnu po vypršení limitu je penalizace – při příchodu do 30 minut po vypršení limitu je týmu odečteno 20 bodů za každou započatou minutu, při příchodu více jak 30 minut po limitu je penalizace 10 000 bodů. (Příklad: limit vypršel v 18:00. Tým který dorazí v 18:02 ztrácí 40 bodů, tým který dorazí v 18:30 ztrácí 600 bodů a týmy které dorazí v 18:31 a později ztratí 10 000 bodů.)

Vyhrává tým, který získá nejvyšší počet bodů.

Tým se na trati pohybuje výhradně pěšky. Platí zákaz použití jakéhokoli dopravního prostředku včetně kola, in-line bruslí apod. Tým se pohybuje neustále pohromadě – členové týmu se od sebe nesmí vzdálit na vzdálenost větší než 50 metrů. (s výjimkou těch vložených disciplín, které to vyžadují)

Při známkách nadměrného vyčerpání byť jen jednoho ze závodníků, platí povinnost ukončit účast v závodě pro celý tým. Pokud se rozhodne jeden z členů týmu účast na závodě ukončit, nesmí druhý člen týmu v závodě pokračovat a musí společně zajistit bezpečný návrat obou členů týmu bezpečně na základnu nebo domů. Tým, který se rozhodne ze závodu odstoupit, je povinen nahlásit to telefonicky pořadateli.

7. Zdravotní stav závodníků

Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé, připravení na velkou fyzickou a psychickou zátěž.

Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání. Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků OT z důvodu účasti na tomto závodě. Pořadatel neodpovídá za zdravotní stav jednotlivých účastníků.

Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.). Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu. V případech podezření na užití omamných látek má pořadatel právo tým diskvalifikovat. Toto podezření nemusí objektivně dokazovat (krevní testy, dechová zkouška).

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.

8. Povinnosti závodníků

Na základnu není dovolen vstup zvířat z důvodu bezpečnosti a pohody účastníků.

V případě přesunu po veřejných komunikacích je tým povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu. Pořadatel důrazně doporučuje použití reflexních prvků na oblečení/batohu.

Účastníci jsou povinni respektovat označené a ohraničené soukromé pozemky a nevstupovat na ně.

Závodníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek po celé délce trasy. Zejména neodhazovat odpadky.

Pořadatel neodpovídá za škody, způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že tým ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je pořadatel oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc osobě v nouzi !!!

9. Závěrečná ustanovení

Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence pořadatele.

Protesty musí být podány do 30min po vypršení limitu v kanceláři závodu, vklad 300Kč. Vratný při uznání protestu.

Účastníci souhlasí se zveřejněním jejich fotografií či videí v propagačních a sponzorských materiálech nebo v reportážích ze závodu.

Prohlášení o seznámení se s pravidly

Závodníci registrujícího se týmu prohlašují:

Pravidla jsme si pozorně přečetli, rozumíme jim a jsou nám známa rizika spojená s účastí na akci. Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu.

Jsme si vědomi toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo za škodu na zdraví a majetku jiných osob mnou způsobenou.

Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob.

Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobíme sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.